Hukuk Bülteni

Mal Beyanı Dilekçe Örneği

Borçlu için bir yükümlülük olan mal beyanı; kişinin geçim kaynakları ile birlikte borca yetecek kadar olan mal varlığını bir dilekçe ile icra dairesine bildirmesi demektir. Tüm mal varlığının bildirilmesine gerek yoktur. Mal beyanı dilekçe örneği ile anlaşıldığı gibi sadece borçlunun değil, icra kefillerinin de mal beyanında bulunması şarttır.

Mal beyanında bulunmak hak değil, zorunluluktur. Bu nedenle borçlunun tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içersinde mal beyanında bulunması zorunludur. Kambiyo senetlerinde haciz yoluyla olan takiplerde süre tebliğden itibaren 10 iş günüdür. Bu süre içerisinde borçlu itiraz edebilir. İtirazın iptali ya da kaldırılmasına karar verilmesine dek, borçlu beyanda bulunmak zorunda değildir. Ancak, itiraza red kararı verildiği andan itibaren 3 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorunluluktur.

Mal Beyanı Dilekçesi Hangi Durumlarda Verilir?

Mal beyanı dilekçesi mal beyanında bulunma ya da mal beyanında bulunmayan borçlunun cezalandırılmasına yönelik verilen dilekçedir. Görüldüğü gibi iki ayrı mal beyanı dilekçe örneği mevcuttur. Biri borçlunun kendisi tarafından tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde verilen dilekçedir.

Diğeri ise, borçlunun ödemede bulunmaması ve sonucunda icraya verilip tebliğ yapıldığı halde mal beyanında bulunmamasına yönelik olarak cezalandırılmasına ilişkin sunulan dilekçedir.

Mal beyanı dilekçesi

Mal Beyanı Dilekçesinde Neler Olmalıdır?

Borçlunun mal beyanı dilekçesinde sahip olduğu mallarını, kazançlarını, geçim kaynaklarını, alacak hak oranında borç tutarını, borcun ödenebileceğine ilişkin yazıyı mal beyanı dilekçe örneği ile icra dairesine sunmak durumundadır.

Buradaki en önemli konu borçlunun dilekçede borca karşılık gelecek kadar mal varlığını bildirmesidir.

Mal Beyanı Dilekçesinde kişinin beyan edecek herhangi bir mal varlığının olmaması durumunda az da olsa bir aylık maaşı var ise ona icra gelebilmektedir. Ancak, mal varlığı ile birlikte herhangi bir aylık kazancının bulunmadığı durumlarda, borçlunun herhangi bir ödeme yükümlüğü kalmaz.

Borçlunun daha sonraki zamanlarda mal edindiği ispatlanırsa, bu mal üzerinden alacaklı hak talep edebilir.

Mal Beyanı Dilekçeleri Nasıl Yazılır?

Borçlu için mal beyanı dilekçe örneği belirli hususlara dikkat edilerek verilmelidir. Bir örnek vermek gerekirse;

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya; Esas../..
Borçlunun Adı/soyadı (T.C Kimlik No)
Adresi:
Alacaklının Adı/Soyadı
Adresi:
KONU: Mal Beyanı
TEBELLÜĞ TARİHİ:…
Açıklama: …. İcra müdürlüğünün … esas sayılı tebliğini ../../.. tarihinde tebliğ ettim. Yasal süresi içerisinde mal beyanımı sunuyorum. Buna göre, …..değerinde …. mal varlığım bulunmaktadır.

Buna göre borcuma karşılık …… değerinde….. ‘yi mal beyanı olarak sunuyorum. Borcumu ödemek istiyorum ve her ayın.. ‘inde …TL olarak bana bildirilen hesap numarasına ödeme yapmak istiyorum.

DELİLLER: Her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER: İKK md. Ve 74 ile ilgili mevzuatlar

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, İcra müdürlüğünün ../.esas nosu ile tarafıma gönderilen ödeme emrine karşı yasal süresi içinde mal beyanımı sunuyorum. Mal beyanının kabulüne ilişkin gereğinin yapılarak sonucundan tarafıma bilgi verilmesini arz ederim…/../.. (Tarih)

Usulüne Uygun Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Cezalandırılmasına ilişkin dilekçe Örneği

Alacaklı tarafından borçlu için icra ceza mahkemesine sunulan mal beyanı dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ (ALACAKLI) Adı/Soyadı (T.C Kimlik No):
Adres:
SANIK Adı/Soyadı (T.C Kimlik No):
SUÇ: Usulüne uygun mal beyanında bulunmamak.
SUÇ TARİHİ:../../..

AÇIKLAMA: … icra müdürlüğünün … esas no ile sanığa ../../.. tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşılık olarak yasal süresi içerisinde sanığın borca karşılık gerecek miktarda mal beyanında bulunmadığı görülmektedir.
Bu nedenle yasal süresi içerisinde usulüne uygun mal beyanında bulunmayan sanığın cezalandırılmasını arz ederim.

DELİLLER: Her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER: İKK md. Ve 74. İlgili mevzuatlar

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, icra ve iflas kanunun ilgili maddesi gereğince, usulüne uygun yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmadığından dolayı sanığın hapisle cezalandırılması ve yargılama giderinin borçlu sanık üzerinde bırakılması kararının verilmesini arz ve talep ederim…/../.. (Tarih)

Dilekçe Örneğini Buradan İndirebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.